سالمیح. ر.; توکلیع. بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص‌های کیفی. آب و خاک, v. 30, n. 6, p. 1747-1757, 11 دسامبر 2016.