روشنگرک.; اعلمیم. ت.; وجودی مهربانیف. افزایش دقت پیش بینی بارکل رسوبی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (مطالعه موردی: رودخانه قطورچای). آب و خاک, v. 29, n. 6, p. 1416-1426, 15 سپتامبر 2015.