افشاریع.; خادمیح.; ایوبیش. ا. تأثیر کاربری اراضی مختلف بر غلظت و الگوهای شیمیایی برخی عناصر سنگین در اراضی مرکزی استان زنجان. آب و خاک, v. 30, n. 5, p. 1489-1501, 11 می 2016.