کیانیع.; هزارجریبیا.; دهقانط.; خوش روشم. تأثیر آب مغناطیسی و شوری آب بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای. آب و خاک, v. 29, n. 1, p. 48-57, 13 ژانویه 2015.