کریمیم.; باغانیج.; جلینیم. بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای. آب و خاک, v. 29, n. 2, p. 311-321, 25 آوریل 2015.