یکتافرم.; زارعم.; اخوان قالیبافم.; مهدوی اردکانیس. بررسی شدت بیابان زایی در اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه شده شهر یزد و مقایسه آن با اراضی طبیعی با بهره گیری از معیار خاک در مدل IMDPA. آب و خاک, v. 29, n. 6, p. 1506-1521, 7 سپتامبر 2015.