پژوهان نیام.; چرمم.; جعفریس. اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستان. آب و خاک, v. 30, n. 5, p. 1531-1542, 11 می 2016.