سرائی تبریزیم.; بابازادهح.; همائیم.; کاوهف.; پارسی نژادم. تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری. آب و خاک, v. 30, n. 1, p. 30-40, 13 اکتبر 2015.