ابوالحسنی زراعتكارم.; لکزیانا.; غلامحسین پور جعفریا.; اخگرع. تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی. آب و خاک, v. 24, n. 3, 19 سپتامبر 2010.