منتصریم.; امیرعطاییب.; خلیلیک. تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAI. آب و خاک, v. 30, n. 2, p. 655-671, 8 دسامبر 2015.