نظامیس.; ملکوتیم. ج. نقش اسیدهای آلی در آزاد سازی عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی. آب و خاک, v. 30, n. 3, p. 805-816, 14 فوریه 2016.