آذرنیام.; بیابانیع.; قلی زادهع.; عیسوندح.; علمداریا. غ. پ. بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens culinaris L). آب و خاک, v. 30, n. 3, p. 817-828, 14 فوریه 2016.