بوستانیح. ر.; چرمم.; معزیع.; کریمیانن. ع.; عنایتی ضمیرن.; زارعیم. شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی. آب و خاک, v. 30, n. 3, p. 904-919, 14 فوریه 2016.