موسویس. ع. ا.; امیدی فردم. تغییرات مکانی و تخمین زمین آماری برخی ضرایب هیدرولیکی در یک خاک آهکی. آب و خاک, v. 30, n. 3, p. 730-742, 14 فوریه 2016.