ملک زادها.; مجیدیج.; علی اصغرزادن.; عبدالعلی زادهج. اثر سرب بر مقدار گلومالین هیفی و ریشه ‏ای واکنش ‏پذیر با آنتی ‏بادی مونوکلونال و بردفورد در شرایط کشت درون شیشه‏ ای و گلدانی. آب و خاک, v. 30, n. 2, p. 605-617, 14 فوریه 2016.