فتحیانف.; فاخری فردا.; دین پژوهی.; موسوی ندوشنیس. س. ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه. آب و خاک, v. 30, n. 5, p. 1440-1460, 14 فوریه 2016.