تاج آبادیش.; قهرمانب.; ضیائیع. ن. تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد. آب و خاک, v. 31, n. 1, p. 331-344, 31 ژانویه 2017.