عبدلیی.; جعفریس.; بشکارع. رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای منطقه رامهرمز، استان خوزستان. آب و خاک, v. 32, n. 6, p. 1149-1164, 14 مارس 2019.