معین فرم.; رسولی صدقیانیم.; برینم.; اسدزادهف. جداسازی باکتری¬های کارا در رسوب زیستی کربنات¬کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه . آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 143-154, 2 دسامبر 2019.