حسینیس. ب.; صارمیع.; نوری قیداریم. ح.; صدقیح.; فیروزفرع. طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI. آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 55-71, 9 فوریه 2020.