قدیریا.; نقوین. س.; قائدیک. ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتری¬های تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاک¬های جنگلی مازندران، ایران . آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 73-83, 1 فوریه 2020.