مهدی زادهم.; ریحانی تبارع.; اوستانش. تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی. آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 97-114, 22 ژانویه 2020.