هاشم پورا.; فرهنگیم.; قربان زادهن.; فاضلی سنگانیم. پیامد باکتری¬های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن¬کشی در یک خاک آهکی. آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 129-143, 30 دسامبر 2019.