رضائیح.; جعفرزادهع. ا.; علیجانپورا.; شهبازیف.; ولیزاده کامرانخ. وضعیت ماده آلی خاک در توده¬های جنگلی ارسباران . آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 115-127, 30 دسامبر 2019.