اسلامیز.; جنت رستمیس.; اشرف زادها.; پورمحمدی. تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود. آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 11-25, 22 ژانویه 2020.