جمالیص.; انصاریح.; زین الدینس. م. اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا. آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 1-10, 16 فوریه 2020.