استواریی.; موسویس. ع. ا.; مظفریح. برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی. آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 179-193, 8 ژانویه 2020.