نوریز.; طالبیع.; ابراهیمیب. اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد . آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 225-239, 15 ژانویه 2020.