پوزنم.; چاریم.; افراسیابپ. ارزیابی روش¬های مختلف مقیاس¬سازی معادله نفوذ فیلیپ. آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 27-42, 30 دسامبر 2019.