صابری نصرا.; نخعیم.; رضائیم.; حسینیس. تأثير غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحني‌هاي انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-nZVI در محیط متخلخل اشباع. آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 195-207, 25 ژانویه 2020.