سلیمانی ساردوا.; فرپورم. ه. تشکیل و تکامل خاک¬های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان. آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 209-223, 1 فوریه 2020.