محمودیم.; هنرمندم.; ناصریف.; محمدیص. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN. آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 43-54, 1 فوریه 2020.