زاهدی فرم.; کریمیانن.; رونقیع.; یثربیج.; امامی. توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه. آب و خاک, v. 25, n. 3, 11 سپتامبر 2011.