روانبخشم. ح.; فتوتا.; حق نیاغ. اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی. آب و خاک, v. 25, n. 3, 11 سپتامبر 2011.