دائم پناهر.; حق نیاغ.; علیزادها.; كریمی كارویهع. تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات. آب و خاک, v. 25, n. 3, 11 سپتامبر 2011.