فرزانها.; نعمتیس. ح.; وحدتین. تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.). آب و خاک, v. 25, n. 3, 11 سپتامبر 2011.