رضائیان زادهالیاس, پارسامهدی, گنجعلیعلی, و نظامیاحمد. 2012. “واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer Arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی”. آب و خاک 25 (5). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i--.11219.