کمالیمریم, شورمحمود, گلدانیمرتضی, سلاح‌ورزییحیی, و تهرانی‌فرعلی. 1. “تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena Globosa”. آب و خاک 25 (6). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.12490.