نظامیسمیه, نعمتیسیدحسین, آروییحسین, و باقریعبدالرضا. 1. “واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده”. آب و خاک 26 (4), 1051-63. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.15326.