قرچهشهرزاد, دلبریمعصومه, و گنجیفاطمه. 2015. “تأثیر کود‌آبیاری بر گرفتگی برخی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای”. آب و خاک 29 (2), 263-73. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.24241.