عراقیعلیرضا, موسوی بایگیمحمد, و هاشمی نیاسیدمجید. 2014. “بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و فشار بخار آب با استفاده از تبدیل موجک گسسته”. آب و خاک 28 (4), 846-54. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.25072.