میرحسینی موسویپریسا, آستاراییعلیرضا, کریمیعلیرضا, و کریمیغلامرضا. 2014. “شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن”. آب و خاک 28 (5), 987-97. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.25379.