شیخ الاسلامینونا, قهرمانبیژن, مساعدیابوالفضل, داوریکامران, و مهاجرپورمهدی. 2014. “پیش بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETO) با استفاده از روش آنالیز مؤلفه های اصلی (PCA) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (MLR-PCA) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد)”. آب و خاک 28 (2), 420-29. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.25711.