نمازینجمه, صالحیمحمد حسن, و محمدیجهانگرد. 2015. “تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان”. آب و خاک 29 (1), 114-25. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.25786.