سالمیحمید رضا, و توکلیعلیرضا. 2016. “بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص‌های کیفی”. آب و خاک 30 (6), 1747-57. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i6.25839.