روشنگرکیومرث, اعلمیمحمد تقی, و وجودی مهربانیفاطمه. 2015. “افزایش دقت پیش بینی بارکل رسوبی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (مطالعه موردی: رودخانه قطورچای)”. آب و خاک 29 (6), 1416-26. https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.26891.