افشاریعلی, خادمیحسین, و ایوبیشمس اله. 2016. “تأثیر کاربری اراضی مختلف بر غلظت و الگوهای شیمیایی برخی عناصر سنگین در اراضی مرکزی استان زنجان”. آب و خاک 30 (5), 1489-1501. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.27751.