قربانی واقعیحجت, بهرامیحسین علی, مظهریرضا, و حشمت پورعلی. 2015. “تأثیر آبیاری زیرسطحی با کپسول‎های رسی متخلخل بر ویژگی‎های کمی و کیفی گیاه انگور”. آب و خاک 29 (1), 58-66. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.28243.