کریمیمحمد, باغانیجواد, و جلینیمحمد. 2015. “بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای”. آب و خاک 29 (2), 311-21. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.29307.