یکتافرمسعود, زارعمحمد, اخوان قالیبافمحمد, و مهدوی اردکانیسیدرضا. 2015. “بررسی شدت بیابان زایی در اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه شده شهر یزد و مقایسه آن با اراضی طبیعی با بهره گیری از معیار خاک در مدل IMDPA”. آب و خاک 29 (6), 1506-21. https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.29425.